Våra huvudpartners

Kallelse till årsmöte 2024 för medlemmar i Sollentuna FK

Sollentuna FK:s medlemmar kallas till årsmöte onsdagen den 20 mars 2024 kl. 19:00. Plats: Amorinasalen, Sollentuna bibliotek. För vår planerings skull ber vi dig att föranmäla ditt deltagande (använd länken). Anmälan stänger den 13 mars 2024.

Eventuella motioner mejlas till styrelsen@sollentunafk.se senast 1 mars 2024.  

Handlingar inför årsmötet kommer att finnas tillgängliga senast en vecka innan årsmötet. Medlem som önskar handlingar innan årsmötet kontaktar info@sollentunafk.se.

Nuvarande styrelse och valberedning finner ni här: Styrelse och valberedning

Föreningens stadgar hittar ni här: SFK stadgar.
Vi har för avsikt att anta nya stadgar på årsmötet, stadgerevisionen är en anpassning till RF och Svff rekommenderade stadger och dessa kommer skickas ut med årsmöteshandlingarna

21 § Ärenden vid årsmötet Vid årsmötet ska följande behandlas och protokollföras:
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
3. Fastställande av föredragningslista.
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
5. Val av protokolljusterare och rösträknare.
a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
b) Styrelsens resultat- och balansräkning för det senaste räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av översiktlig verksamhetsplan och budgetmål
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12. Val av
a) föreningens ordförande för en tid av ett eller två år;
b) övriga ledamöter i styrelsen;
c) en eller två suppleant(-er);
d) två revisorer jämte en suppleant för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
e) en ordförande och en övrig ledamot i valberedningen för en tid av ett år.
12. Övriga frågor
Beslut i fråga får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.

Anmälan till årsmöte

VÅR VERKSAMHETSIDÉ

Vi inspirerar fler till ett livslångt intresse och engagemang för fotboll, och bidrar till en positiv och hållbar utveckling av såväl individer som samhälle.